Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podminky pro objednání zboží.

Všeobecné obchodní podmínky výroby a dodání díla.

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi Jurášek Karel   Chytrý-tisk (dále jen „prodávající“) a obchodnímy partnery (dále jen „kupující“)

Prodejce - dodavatel
Jurášek Karel se sídlem Sládkova 395/6, Liberec 2, 46001, IČO: 61312941, DIČ: CZ6605251026
 

Kupující - spotřebitel
Fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím webových stránek či jinak objednala u prodávajícího zboží, tiskové služby nebo jiné produkty. 
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

II. Objednávka

Objednávat u prodávajícího lze písemně nebo akceptací návrhu zhotovitele elektronickou poštou: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky elektronickou poštou, faxem nebo osobně v kanceláři prodávajícího. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami o odstoupení od smlouvy.

III. Bezpečnost a ochrana 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje klientů jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

IV. Dodací podmínky

Při objednání je možno dohodnout dodací podmínky:

 • osobní odběr: Zboží si můžete převzít na adrese provozovny  Sládkova 395/6, Liberec 2, 46001 po předchozí telefonické domluvě.
 • zasílání přepravní službou či poštou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou ( Českou poštou nebo službou PPL). 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu jurasek@chytry-tisk.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol, který do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží - slouží pouze jako zálohová platba u objednávek nad 10 000,-
 • na dobírku při převzetí zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • na fakturu ( u stálých a prověřených zákazníků )

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Tiskové podklady

 • Podklady pro realizaci díla dodá objednatel zhotoviteli v předem dohodnutém termínu.
 • Objednatel se zavazuje, že náhledy tisku (pokud takovou službu požaduje) provede v dohodnutém čase a způsobem, který nenaruší výrobní harmonogram zhotovitele. Nesplní-li objednatel toto ujednání nebo nedojde-li k dohodě se zhotovitelem 
 • o náhradním termínu, bere objednatel na vědomí, že zhotovitel má právo změnit termín zhotovení díla tak, jak to umožní aktuální výrobní harmonogram. Tím však není dotčena odpovědnost za škodu vzniklou narušením výrobního harmonogramu zhotovitele.
 • k narušení harmonogramu výroby zhotovitele nebo bude v takovém případě způsobena škoda 
 • na zhotoveném díle, je objednatel zodpovědný za takto vzniklou škodu.
 • Smluvní strany se dohodly, že pro urychlení komunikace lze v této věci využít elektronickou poštu. V případě vzniku sporu týkajícího se prokázání doručení zprávy elektronickou poštou je nositelem důkazního břemene objednatel.
 • Pokud dodané podklady k tisku nebudou splňovat požadavky na kvalitu, budou vráceny objednateli k přepracování. Nepředá-li objednatel podklady k tisku zhotoviteli v předem dohodnutém termínu, projednají smluvní strany nový možný termín dodání a nový termín zhotovení díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za škodu vzniklou tím, že narušil naplánovaný výrobní harmonogram zhotovitele. V případě výrobních problémů s naplánováním nového termínu zhotovení díla je určující požadavek zhotovitele na stanovení náhradního termínu zhotovení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Objednatel nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá zhotoviteli. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
 • Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů. V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá objednatel za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, jiných škod např. poškozením dobré pověsti atd., či jiné škody a nebo jiných škodlivých následků.

VI.Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.